شاهرخ مسکوب

گاه شمار روزانه

/8

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که همیشه دنبال موضوعی برای نوشتن هستید، این تمرین می تواند برای شما بسیار کاربردی باشد.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com