آنافورا

پنج‌ساله که بودم

/61

آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.آنافورا شروع نوشتن را برای شما آسان می کند‌. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می کند، نوشتن را جذاب تر و جالب تر می کند.


تمرین آنافورا

/29

آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com