آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.
آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.
مثلاً با عبارت " من می نویسم تا " یعنی چند جمله پشت سر هم بنویسید:  
• من می نویسم تا غم هایم را تسکین دهم.
•  من می نویسم تا به آرامش برسم.
• می نویسم تا به ذهنم نظم بدهم.
• من می نویسم تا تجربیاتم را ثبت کنم.
• من می نویسم تا بهتر یاد بگیرم.
• من می نویسم تا برای مشکلاتم راه حل های بهتری پیدا کنم.
• من می نویسم تا خودم را بهتر بشناسم.
• من می نویسم تا تولید محتوا را بهتر یاد بگیرم.
• من می نویسم تا بهتر فکر کنم.
• من می نویسم تا خودم را بهتر بیان کنم.
• من می نویسم تا نامم را جاودان کنم.
• من می نویسم تا چیزی خلق کرده باشم.
• من می نویسم تا زیبایی ها را بهتر ببینم.
• من می نویسم تا دنیاهای جدید را تجربه کنم.
• من می نویسم تا عضلات نویسندگی ام را تقویت کنم.
• من می نویسم تا افکارم را با دیگران به اشتراک بگذارم.
• من می نویسم تا امید را در خودم نگه دارم.
• من می نویسم تا ارزش آفرینی کنم.
• من می نویسم تا محتوای مفید تولید کنم.

آنافورا شروع نوشتن را برای شما آسان می کند‌. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می کند، نوشتن را جذاب تر و جالب تر می کند.
این قالب حتی می تواند برای نوشتن کتاب هم به کار رود. به عنوان مثال کتاب های " اگر کتاب بودم " و " نکات یک زندگی تمام و کمال از نگاه کوچینگ " در این قالب نوشته شده اند.

● نمونه دیگری از تمرین آنافورا:

• من حسودی می کنم به پیراهنت که تو را تنگ در آغوش کشیده.
• من حسودی می کنم به شال گردنت که دور گردنت پیچیده.
• من حسودی می کنم به دکمه پیراهنت که هر روز لمسش می کنی.
• من حسودی می کنم به ساعتت که محکم به دستت چسبیده.
• من حسودی می کنم به تختخوابت که هر شب در آغوش تو می خوابد.
• من حسودی می کنم به خیابانی که هر روز در آن قدم می زنی.
• من حسودی می کنم به گلدان اتاقت که با وسواس مراقبش هستی.
• من حسودی می کنم به قطرات باران وقتی نم نم روی شانه هایت می نشینند.
• من حسودی می کنم به انگشتری که دور انگشتت جا خوش کرده.
• من حسودی می کنم به عینکت که روبروی چشم های تو نشسته.
• من حسودی می کنم به خودنویست که انگشتانت آن را دربر گرفته.
• من حسودی می کنم به کتابی که چشم هایت را به آن دوخته ای.
• من حسودی می کنم به آینه که هر روز تو را می بیند.
• من حسودی می کنم به موبایلت که همیشه در دست تو جا دارد.
• من حسودی می کنم به آهنگ هایی که گوش تو را نوازش می کنند.
• من حسودی می کنم به فیلم هایی که با علاقه تماشایشان می کنی.
• من حسودی می کنم به نسیم وقتی میان موهای تو می پیچد.
• من حسودی می کنم به نور خورشید وقتی که از پنجره به صورت تو می تابد.
• من حسودی می کنم به خاک باران خورده  وقتی که عطرش در مشام تو می پیچد.
•من حسودی می کنم به خودم که تو را دوست دارد.