تمرین پسوندبازی

تمرین پسوندبازی

/36

در تمرین پسوند بازی از کلماتی که به یک پسوند خاص ختم می شوند استفاده می کنیم‌ و سعی می کنیم متن کاملی با این کلمات بنویسیم.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com