رونویسی

تمرین رونویسی

/post-14

حتماً یادتان هست که در دورانی که به مدرسه می رفتید، از روی کتاب های درسی مشق می نوشتید. تمرین رونویسی مثل همان مشق نوشتن هاست.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com