نوشتن بدون تمرکز

عبارت نویسی: تمرین نوشتن بدون تمرکز

/25

بعضی افراد گمان می کنند تا زمانی که خلوت، تمرکز و انرژی لازم وجود ندارد، باید نوشتن را تعطیل کنند. اما در شرایطی که تمرکز و انرژی ما کم است هم می توانیم به نوع دیگری بنویسیم.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com