نوشتن خاطرات

گاه‌شمار روزانه (تمرینی برای تمام فصول)

/8

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که همیشه دنبال موضوعی برای نوشتن هستید، این تمرین می‌تواند برای شما بسیار کاربردی باشد.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com