گفت وگو با اعضای بدن

گفت‌وگوی من با موهایم

/76

من: می‌گم موجان، چقدر قدت بلند شده.مو: آره، البته اگه تو تو کارم دخالت نمی‌کردی بلندترم می‌شدم!


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com