تمرین ادامه نویسی

خواب دیدن خوب است.

/46

خواب دیدن خوب است، مخصوصاً وقتی خواب تو را ببینم.


تمرین ادامه نویسی

/34

برای خیلی از افراد شروع نوشتن دشوار است. برای اینکه شروع نوشتن برایتان آسان تر شود می توانید از تمرین ادامه نویسی استفاده کنید.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com