بچه که بودم، کلکسیون«کبریت» داشتم. انواع و اقسام کبریت‌ها را جمع می‌کردم. حس خیلی خوبی داشت جست‌وجو برای یافتن جعبه کبریتی جدید و اضافه کردن آن به کلکسیونم. چند سالی هم «سکه» جمع می‌کردم. بعد از آن هم به علت علاقه‌ی زیادی که به شخصیت «اریل» یا همان پری دریایی کوچولو داشتم، شروع به جمع‌آوری هر آنچه مربوط به این شخصیت بود، کردم. فیگورهای پری دریایی، عروسک‌های کوچک، ماگ، پاک‌کن، دفتر، کتاب، عطر، قمقمه، کیف، و غیره و غیره. هر جا وسیله‌ای می‌دیدم که مربوط به این کارتون می‌شد، سریع آن را می‌خریدم و به مجوعه‌ام اضافه می‌کردم. کلکسیون بزرگی شده بود. تا همین چند سال پیش هم این کار را ادامه دادم، حس خوبی داشت گشتن و پیدا کردن عضوی تازه برای کلکسیونم.

 اما با نقل مکان به خانه‌ی جدید، این کار از سرم افتاد. کلکسیونم داخل جعبه‌ها ماند. هنوز هم آن را بیرون نیاورده‌ام. عادت کلکسیون فراموشم شده بود تا اینکه چند وقت قبل پستی با این عنوان در سایت شاهین کلانتری دیدم: «فهرست کلماتی که با یک واو به شکل آهنگینی به هم وصل می‌شوند» دیدن این فهرست برایم یادآور همان جمع‌آوری کلکسیون بود و همان لذت  جست‌وجوگری را در من زنده کرد. از آن روز تصمیم گرفتم من هم این کلمات را فهرست کنم. در هر متن یا کتابی که می‌خوانم مدام حواسم هست که این کلمات از زیر دستم فرار نکنند. و جالب اینجاست که این کار به من کمک کرد تا با دقت بیشتری مطالعه کنم و عمیق‌تر بخوانم. تازه متوجه شدم چه‌قدر از این کلمات در زبان ما وجود دارد اما هیچ‌وقت به آن‌ها دقت نمی‌کنیم. کلکسیون من فعلن ۱۹۷ عضو دارد و هر روز به تعداد اعضای آن اضافه می‌شود.

اعضای کلکسیون من

۱. گل‌وگشاد
۲. ولنگ‌و‌واز
۳. دل‌ودماغ
۴. سبک‌وسیاق
۵. عاطل‌وباطل
۶. چنین‌وچنان
۷. تارومار
۸. ریخت‌وپاش
۹. جاروجنجال
۱۰. کندوکاو
۱۱. کج‌‌وکوله
۱۲. مشت‌‌ومال
۱۳. قضاوقدر
۱۴. قرارومدار
۱۵. تخم‌‌وترکه
۱۶. فکروخیال
۱۷. سؤال‌وجواب
۱۸. خرت‌‌‌وپرت
۱۹. نازونوازش
۲۰. دوروبر
۲۱. سروصدا
۲۲. پیچ‌وتاب
۲۳. افت‌وخیز
۲۴. عجیب‌وغریب
۲۵. زرق‌‌وبرق
۲۶. سروکله
۲۷. کم‌‌وکاست
۲۸. امن‌وامان
۲۹. آب‌وهوا
۳۰. چرخ‌وفلک
۳۱. درست‌وحسابی
۳۲. جمع‌وجور
۳۳. دست‌‌ودلباز
۳۴. فرازوفرود
۳۵. راست‌وریس
۳۶. عیب‌وایراد
۳۷. شرم‌وحیا
۳۸. گم‌وگور
۳۹. مات‌ومبهوت
۴۰. آرام‌وقرار
۴۱. جنب‌وجوش
۴۲. شاد‌وشنگول
۴۳. درودیوار
۴۴. چک‌وچانه
۴۵. خوش‌سر‌وزبان
۴۶. حل‌وفصل
۴۷. نظم‌‌وترتیب
۴۸. کم‌وبیش
۴۹. آه‌‌وناله
۵۰. دم‌ودستگاه
۵۱. رنگ‌وبو
۵۲. دوروبر
۵۳. شر‌وشور
۵۴. حس‌وحال
۵۵. خل‌‌وچل
۵۶. نیش‌وکنابه
۵۷. نقش‌ونگار
۵۸. گوشه‌وکنار
۵۹. جنگ‌ودعوا
۶۰. لب‌ولوچه
۶۱. خوش‌‌وبش
۶۲. حیف‌ومیل
۶۳. گردوغبار
۶۴. گیر‌ودار
۶۵. جست‌وخیز
۶۶. تندوتیز
۶۷. ترس‌ولرز
۶۸. امرونهی
۶۹. قیدوشرط
۷۰. فکروذکر
۷۱. عیب‌ونقص
۷۲. تب‌وتاب
۷۳. غل‌وغش
۷۴. شست‌وشو
۷۵. تجزیه‌وتحلیل
۷۶. سوز‌وگداز
۷۷. تاب‌وتوان
۷۸. قوم‌وخویش
۷۹. عیش‌ونوش
۸۰. مزدومنت
۸۱. تاروپود
۸۲. کش‌وقوس
۸۳. زمین‌وزمان
۸۴. بروبچ
۸۵. عشق‌وحال
۸۶. رنگ‌ورو
۸۷. حدوحصر
۸۸. رعدوبرق
۸۹. برورو
۹۰. حاضروآماده
۹۱. مشت‌ولگد
۹۲. سرووضع
۹۳. زدوخورد
۹۴. شیک‌وپیک
۹۵. گم‌وگور
۹۶. باعث‌وبانی
۹۷. اسم‌ورسم
۹۸. زیرورو
۹۹. رمز‌وراز
۱۰۰. خوش‌رنگ‌ولعاب


۱۰۱. قروقاطی
۱۰۲. چاق‌وچله
۱۰۳. داد‌وفریاد
۱۰۴. جروبحث
۱۰۵. خاروخاشاک
۱۰۶. مهروموم
۱۰۷. درودیوار
۱۰۸. گل‌‌وبلبل
۱۰۹.سفت‌وسخت
۱۱۰. دروتخته
۱۱۱. مال‌ومنال
۱۱۲. رتق‌وفتق
۱۱۳. شل‌وپل
۱۱۴. هم‌وغم
۱۱۵. دست‌وپنجه
۱۱۶. آب‌وگِل
۱۱۷. کج‌ومعوج
۱۱۸. پخش‌وپلا
۱۱۹. سروته
۱۲۰. پیچ‌وخم
۱۲۱. بی‌سروپا
۱۲۲. تک‌وتا
۱۲۳. فوت‌وفن
۱۲۴. دل‌وجرئت
۱۲۵. دست‌وپنجه
۱۲۶. نیش‌وکنایه
۱۲۷. فک‌وفامیل
۱۲۸. حال‌وهوا
۱۲۹. شاخ‌وبرگ
۱۳۰. زدوخورد
۱۳۱. مشت‌ومال
۱۳۲. خوش‌وبش
۱۳۳. صبروحوصله
۱۳۴. اخم‌وتخم
۱۳۵. پایه‌واساس
۱۳۶. درهم‌وبرهم
۱۳۷. گل‌وگیاه
۱۳۸. درس ومشق
۱۳۹. شکل‌وشمایل
۱۴۰. شاخ‌وشانه
۱۴۱. گشت‌وگذار
۱۴۲. دارودسته
۱۴۳. آب‌وتاب
۱۴۴. ضبط‌وربط
۱۴۵. هرج‌ومرج
۱۴۶. چنگ‌ودندان
۱۴۷. آش‌ولاش
۱۴۸. نام‌ونشان
۱۴۹. خلق‌وخو
۱۵۰. سروسامان
۱۵۱. ترس‌ولرز
۱۵۲. زیروبم
۱۵۳. آب‌وجارو
۱۵۴. گیح‌ومنگ
۱۵۵. گیج‌وویج
۱۵۶. خس‌وخاشاک
۱۵۷. خزوخیل
۱۵۸. سفید‌وسیاه
۱۵۹. فرت‌وفرت
۱۶۰. جلزوولز
۱۶۱. زدوبند
۱۶۲. شک‌وشبهه
۱۶۳. چون‌وچرا
۱۶۴. زبروزرنگ
۱۶۵. چست‌وچابک
۱۶۶. قید‌وبند
۱۶۷. چون‌وچرا
۱۶۸. له‌ولورده
۱۶۹. دم‌ودستگاه
۱۷۰. سروکار
۱۷۱. پشت‌وپناه
۱۷۲. خواب‌وخوراک
۱۷۳. شل‌وول
۱۷۴. کج‌‌ومعوج
۱۷۵. کجدارومریز
۱۷۶. شاخ‌وشانه
۱۷۷. خط‌ونشان
۱۷۸. ریزودرشت
۱۷۹. زیرورو
۱۸۰. پروبال
۱۸۱. شوروشعف
۱۸۲. کون‌‌ومکان
۱۸۳.دروهمسایه
۱۸۴. شوروشوق
۱۸۵. خواب‌‌وبیداری
۱۸۶. رسم‌ورسوم
۱۸۷. پُروپیمان
۱۸۸. طول‌وتفصیل
۱۸۹. تروخشک
۱۹۰. تپل‌مپل
۱۹۱. ارث‌ومیراث
۱۹۲. پرس‌وجو
۱۹۳. خواروخفیف
۱۹۴. تروفرز
۱۹۵. دفترودستک
۱۹۶. ردوبدل
۱۹۷. رک‌وراست
۱۹۸. دادوستد
۱۹۹. بوس‌وکنار
۲۰۰. آس‌‌وپاس


۲۰۱. سوخت‌وسوز
۲۰۲. چین‌وچروک
۲۰۳. شق‌ورق
۲۰۴. دادوبیداد
۲۰۵. حجب‌وحیا
۲۰۶. حرص‌وجوش
۲۰۷. عشق‌وعاشقی
۲۰۸. شوخ‌وشنگ
۲۰۹. رفت‌وروب
۲۱۰. کم‌وکاست
۲۱۱. دک‌وپز
۲۱۲. هن‌وهون
۲۱۳. اهن‌وتلپ
۲۱۴. زرت‌وزورت
۲۱۵. جوش‌وخروش
۲۱۶. سروگوش
۲۱۷. چم‌وخم
۲۱۸. پرت‌وپلا
۲۱۹. ضرب‌وجرح
۲۲۰. جنگ‌وجدال
۲۲۱. چرب‌وچیلی
۲۲۲. تعریف‌وتمجید
۲۲۳. قدوبالا
۲۲۴. سوت‌‌وکور
۲۲۵. بردوباخت
۲۲۶. چین‌وماچین
۲۲۷. دل‌وروده
۲۲۸. خسته‌وکوفته
۲۲۹. آداب‌ورسوم
۲۳۰. حدس‌وگمان
۲۳۱. بگووبخند
۲۳۲. مرگ‌ومیر
۲۳۳. پیچ‌ومهره
۲۳۴. ضرب‌وشتم
۲۳۵. حول‌‌وحوش
۲۳۶‌. ضرب‌وزور
۲۳۷.‌ بیخ‌وبن
۲۳۸. ضدونقیض
۲۳۹. لات‌ولوت
۲۴۰. کاروزندگی
۲۴۱. زادوولد
۲۴۲. حدوحدود
۲۴۳. دادوهوار
۲۴۴. حال‌وروز
۲۴۵. هاج‌وواج
۲۴۶. سیلان‌وویلان
۲۴۷. دوزوکلک
۲۴۸. دنگ‌وفنگ
۲۴۹. کوی‌وبرزن
۲۵۰. پیروپاتال
۲۵۱. کم‌وکیف
۲۵۲. حال‌واحوال
۲۵۳. دورودراز
۲۵۴. باروبندیل
۲۵۵. تنگ‌وتاریک
۲۵۶. حرف‌وحدیث
۲۵۷. نقل‌ونبات
۲۵۸. فسق‌وفجور
۲۵۹. لخت‌وعور
۲۶۰. گفت‌وشنود
۲۶۱. سمت‌وسو
۲۶۲. قول‌وقرار
۲۶۳. بخورونمیر
۲۶۴. افتان‌وخیزان
۲۶۵. لت‌وپار
۲۶۶. جیغ‌وداد
۲۶۷. تمام‌وکمال
۲۶۸. قروفر
۲۶۹. سیروسفر
۲۷۰. تاخت‌وتاز
۲۷۱. چفت‌وبست
۲۷۲. ساخت‌وپاخت
۲۷۳. تعقیب‌وگریز
۲۷۴. قدوقامت
۲۷۵. گریه‌وزاری
۲۷۶. صحیح‌وسالم
۲۷۷. بد‌وبی‌راه
۲۷۸. تک‌وتنها
۲۷۹. اسباب‌‌واثاثیه
۲۸۰. رفع‌ورجوع
۲۸۱. آت‌وآشغال
۲۸۲. هارت‌‌وپورت
۲۸۳. فیس‌وافاده
۲۸۴. خروپف
۲۸۵. تب‌ولرز
۲۸۶. حدومرز
۲۸۷. قیل‌وقال
۲۸۸. شک‌وتردید
۲۸۹. تعلیم‌وتربیت
۲۹۰. غل‌‌وزنجیر
۲۹۱. دوخت‌ودوز
۲۹۲. دوست‌وآشنا
۲۹۳. کس‌وکار
۲۹۴. دیدوبازدید
۲۹۵. فلان‌وبهمان
۲۹۶. چشم‌‌وچراغ
۲۹۷. ته‌‌وتو
۲۹۸. خوش‌وخرم
۲۹۹. شوخ‌وشنگ
۳۰۰. راز‌ونیاز


📍آیا شما هم می‌توانید به کلکسیون من عضو جدیدی بیفزایید؟