☆ نیازمندم به تاب خوردن زیر آسمان در حیاط خانه مادربزرگ
☆ نیازمندم به شادی پس از گرفتن کارنامه.
☆ نیازمندم به در دست گرفتن دست های دوست های دوران دبیرستان.
☆ نیازمندم به خیس شدن زیر باران در حیاط مدرسه.
☆ نیازمندم به خوشحالی از نیامدن معلم‌.
☆ نیازمندم به مهر صد آفرین زیر مشق هایم‌
☆ نیازمندم به هیاهوی اردوهای مدرسه.
☆ نیازمندم به احساس خوب تعطیل شدن مدرسه در یک روز برفی.
☆ نیازمندم به پخش کارتون بابا لنگ دراز در صبح های جمعه.
☆ نیازمندم به خوردن آلاسکا بعد از امتحانات نهایی.
☆ نیازمندم به جلد کردن کتاب های دوران مدرسه.
☆ نیازمندم به ورق زدن مجله های قدیمی در خانه پدربزرگ.
☆ نیازمندم به خوردن تکه های قند باقی مانده از شکستن کله قند.
☆ نیازمندم به خط کشی کردن دفترهای مشق.
☆ نیازمندم به تمام کردن پیک شادی.
☆ نیازمندم به خواندن یک روزه کتاب ها مثل دوران نوجوانی.
☆ نیازمندم به احساس غرور بعد از خواندن انشا.
☆ نیازمندم به بو کردن کتاب های نو در آغاز سال تحصیلی.
☆ نیازمندم به شوق خرید مجله های نوروزی.
☆ نیازمندم به هیجان خواندن رمان در شب های امتحان.
☆ نیازمندم به لذت چرخیدن بین غرفه های کتاب در نمایشگاه.
☆ نیازمندم به جستجو برای خرید زیباترین لوازم التحریرها.
☆ نیازمندم به لذت چند دقیقه خواب بیشتر در صبح های زمستان.
☆ نیازمندم به روزهای پر تب و تاب کنکور‌.
☆ نیازمندم به باز کردن کارت تبریک ارسالی از طرف پدربزرگ.
☆ نیازمندم به بی خیالی ۱۴ سالگی.
☆ نیازمندم به هیجان روزهای پایانی اسفند.
☆ نیازمندم به شوق آخرین روزهای خرداد قبل از شروع تعطیلات.
☆ نیازمندم به یک روزنه پر امید.
☆ نیازمندم به دلخوشی های کوچک.
☆ نیازمندم به یک پرواز به مقصد کودکی.