* میان پشتکار و استعداد، پشتکار را برگزین زیراکه درخشان‌ترین استعداد هم بدون پشتکار، رو به افول می‌گذارد.


* میان امید و آرزو، امید را برگزین زیراکه امید تو را به آرزویت می‌رساند.


* میان خواندن و نوشتن، هردو را برگزین زیراکه این‌دو لازم و ملزوم یکدیگرند.


* میان هدف و انگیزه، چرایی را برگزین زیرا که دانستن چرایی، انگیزه‌ای می‌شود برای رسیدن به هدف.


* میان عشق به خودت و دوست داشتن دیگری، خودت را برگزین زیراکه تا خودت را دوست نداشته باشی نمی‌توانی عاشق فرد دیگری باشی.


* میان شکست و موفقیت، شکست را برگزین زیرا که شکست‌های کوچک، نردبانی می‌شود برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ.


* میان ماه و ستاره، ماه را برگزین زیراکه هر ستاره‌ای روزی خاموش خواهد شد.


* میان بی‌تفاوتی و انتقام، بی‌تفاوتی را برگزین زیراکه بی‌تفاوتی، سخت‌ترین انتقام است.


* میان علاقه و پول، علاقه را برگزین زیراکه انجام‌دادن کاری که به آن علاقه داری تو را به پول هم می‌رساند.


* میان صبر و عجله، صبر را برگزین زیراکه عجله کار شیطان است.


* میان آسمان و دریا، باران را برگزین زیراکه باران هم دریا را در خود جا داده هم آسمان را.


* میان گذشته و آینده، حال را برگزین زیرا تنها زمانی‌ست که اختیارش دست توست.


* میان کار و تفریح، کار را برگزین زیراکه کار، خود بزرگ‌ترین تفریح است.


* میان عاشق و معشوق، عشق را برگزین زیراکه عشق است که به این‌دو معنا می‌دهد.


* میان پاییز و بهار، پاییز را برگزین که همیشه شوق رسیدن به بهار همراهت باشد.


* میان شعر و داستان، شعر را برگزین زیراکه شعر داستانی‌ست که همیشه در دلت ماندگار می‌شود.

✍️ شما هم اگر دوست داشتید، جمله‌ای در این قالب بنویسید.