به دنیا آمدن
بودن
گریه کردن
شیر خوردن
رشد کردن
لالایی شنیدن
خندیدن
کودک بودن
راه رفتن
افتادن
دویدن
حرف زدن
بازی کردن
تاب خوردن
قصه شنیدن
با ستاره‌ها حرف زدن
شعر خواندن
کنجکاوی کردن
سؤال پرسیدن
تجربه کردن
جشن تولد گرفتن
مدرسه رفتن
اضطراب داشتن
دوست شدن
یادگرفتن
خواندن
نوشتن
دوچرخه‌سواری کردن
خجالت کشیدن
تحقیر شدن
شاگرداول شدن
تشویق شدن
جایزه گرفتن
برف‌بازی کردن
صبح زود بیدار شدن
بعد از ظهر خوابیدن
امتحان دادن
بیست گرفتن
کارتون تماشا کردن
نوجوان بودن
کتاب خواندن
رؤیا داشتن
آرزو داشتن
زیر باران خیس شدن
پرواز کردن
با مرگ آشنا شدن
کنکور دادن
جوان بودن
دانشگاه رفتن
آموختن
عاشق شدن
هیجان داشتن
درک نشدن
جدا شدن
افسرده شدن
ادامه دادن
فارغ‌التحصیل شدن
امیدوار بودن
سر کار رفتن
معاشرت کردن
سر کار رفتن
درآمد داشتن
هدیه خریدن
هدیه گرفتن
پرسه زدن
مهمانی رفتن
وقت هدردادن
به تعطیلات رفتن
شکست خوردن
ناامید شدن
بزرگسال بودن
دوباره شروع کردن
امید داشتن
موفق شدن
خوشحال بودن
غمگین بودن
مستقل شدن
فیلم دیدن
قدم زدن
در مراسم ازدواج شرکت کردن
دوباره عاشق شدن
ازدواج کردن
بچه‌دار شدن
بچه را بزرگ کردن
شیفته‌ی بچه شدن
از دست دادن
به دست آوردن
پیر بودن
ناتوان شدن
تنها بودن
درد داشتن
در مراسم ختم شرکت کردن
انتظار کشیدن
مُردن
نبودن
نیست شدن
فراموش شدن
فراموش شدن
فراموش شدن.